Informacje o spółce PRDiM Sieradz

 

Powstanie spółki PRDiM Sieradz

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. jako spółka pracownicza (Akt Notarialny Rep. A 2041/98) powstała  24.09.1998 r. w wyniku prywatyzacji bezpośredniej Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Sieradzu na podstawie art. 39 ust.1. pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz.561 z 1996r. z późn. zm). Dnia 30 lipca 1999r. zawarto ze Skarbem Państwa umowę o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania (Akt Notarialny-Rep. A 4565/99).

Powyższa umowa zawarta była w czasie, kiedy nakłady na budownictwo drogowe były wystarczające, a podpisane kontrakty pokrywały zdolności produkcyjne Spółki. Wynikające z umowy zobowiązania zarówno w zakresie pakietu socjalnego, wydatków na inwestycje, jak i terminowej spłaty rat kapitałowych i opłaty dodatkowej były dla Przedsiębiorstwa możliwe i realne do wykonania.

 

W celu ustabilizowania sytuacji finansowej, która uległa niewielkim wahaniom przede wszystkim ze względu na ograniczenie inwestycji drogowych w kraju w lutym 2003 r. Spółka dokonała podwyższenia kapitału udziałowego o ponad 100% poprzez przyjęcie nowych udziałowców. Nowo powołany w kwietniu 2003 roku Zarząd opracował szczegółowy plan rozwoju firmy, w którym założono realizację szeregu działań inwestycyjnych celem unowocześnienia parku maszynowego i przystosowania procesu produkcyjnego do wymogów rynku. Zaplanowane działania są realizowane w miarę posiadanych środków.

 

Ponadto, po wykonaniu przez Spółkę wszystkich zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa, a wynikających z w/w umowy, dnia 02.12.2003 r. nastąpiło przeniesienie własności przedsiębiorstwa przez Skarb Państwa na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. (Akt Notarialny-Rep. A 5238/2003). Fakt ten znacznie usprawnił racjonalne zarządzanie Przedsiębiorstwem.

 

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest szeroko rozumiane wykonawstwo robót drogowych, w tym:

  1. budowa i remonty dróg i mostów,
  2. bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg,
  3. produkcja i sprzedaż mas bitumicznych oraz betonów cementowych oraz innych materiałów drogowych i budowlanych.

 

Przedsiębiorstwo produkuje:

  • mieszanki mineralno-asfaltowe:
  • beton asfaltowy AC
  • mieszanki do cienkich warstw na gorąco BBTM
  • mieszanki SMA
  • beton cementowy

Ponadto, Przedsiębiorstwo posiada Zakład przetwórstwa  i segregacji kruszyw oraz Zakłady Górnicze – żwirownie.

 

O wysokiej jakości realizowanych usług świadczy wdrożony i konsekwentnie realizowany system zarządzania jakością oraz ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji). Przedsiębiorstwo uzyskało również certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania produkcją w zakresie: jakości (ISO 9001:2008), środowiska (ISO 14001:2004) i BHP (BS OHSAS 18001:2007).

Firma posiada liczne rekomendacje i dyplomy uznania naszych dotychczasowych klientów.

Spółka konsekwentnie realizuje obrane cele strategiczne, ukierunkowane na zaspokojenie wszystkich bieżących potrzeb rynkowych i pełnej satysfakcji klientów w oparciu o inwestycje i inne działania rozwojowe. Tak określone priorytety rozwojowe pozwoliły na pozyskanie cech determinujących uzyskanie i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej, jak doświadczona załoga, nowatorskie rozwiązania techniczne oraz duży potencjał techniczny, umieszczając firmę w sposób trwały w gronie najlepszych podmiotów w swojej branży. Tu należy podkreślić, iż decyzje dotyczące realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych, w realizacji, których przedsiębiorstwo posiada bogate pozytywne doświadczenie, każdorazowo poprzedzane są szczegółowymi analizami kierunków rozwoju rynku, słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz potrzeb jego klientów, co przyczynia się do pełnego sukcesu podejmowanych działań oraz uzyskania oczekiwanych efektów.

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner